decrypt method Null safety

String? decrypt(
  1. String salt,
  2. String b64
)

Implementation

String? decrypt(String salt, String b64) {
  return _encrypter(salt).decrypt64(b64, iv: iv);
}