childKey property

GlobalKey<State<StatefulWidget>> childKey
final

Implementation

final GlobalKey childKey