setNext method

  1. @override
void setNext(
  1. KeyFrame frame
)
override

Implementation

@override
void setNext(KeyFrame frame) {
  // Null out the interpolator if the next frame doesn't validate.
  // if(_interpolator != null && !_interpolator.setNextFrame(this, frame))
  // {
  // 	_interpolator = null;
  // }
}