KeyFrameFloatProperty constructor

KeyFrameFloatProperty()