csUnitString_ property Null safety

String? csUnitString_
read / write

Implementation

String? csUnitString_;