isNotSingleton property Null safety

bool isNotSingleton

Implementation

bool get isNotSingleton => isSingleton != true;