uteisDoAno method Null safety

List<Dia> uteisDoAno(
  1. int ano
)

Implementation

List<Dia> uteisDoAno(int ano) => this
    .dias
    .sublist(primeiroDiaUtil, ultimoDiaUtil)
    .where((dia) => dia.ano == ano)
    .toList();