dias property Null safety

List<Dia> dias
read / write

Implementation

List<Dia> dias = [];