splashPage static method

Widget splashPage()

Implementation

static Widget splashPage() {
  return SplashPage();
}