navigatorKey static method

GlobalKey<NavigatorState> navigatorKey()

Implementation

static GlobalKey<NavigatorState> navigatorKey() {
  final GlobalKey<NavigatorState> _navigatorKey = GlobalKey<NavigatorState>();
  _globalProvider.navigatorKey = _navigatorKey;
  return _navigatorKey;
}