PopResponse<T> constructor Null safety

PopResponse<T>()

Implementation

PopResponse();