response property Null safety

PopResponse response
final

Implementation

final PopResponse response;