storeRepository property

StoreRepository storeRepository
final

Implementation

final StoreRepository storeRepository;