encryptSymmetricBytes function

String encryptSymmetricBytes(
  1. Uint8List buffer,
  2. String passphrase
)

Implementation

String encryptSymmetricBytes(Uint8List buffer, String passphrase) =>
    fallback.encryptSymmetricBytes(buffer, passphrase);