GenerateMnemonicNative typedef

Pointer<Utf8> GenerateMnemonicNative(
  1. Int32
)

Implementation

typedef GenerateMnemonicNative = Pointer<Utf8> Function(Int32);