ComputePublicKeyNative typedef

ComputePublicKeyNative = Pointer<Utf8> Function(Pointer<Utf8>)

Implementation

typedef ComputePublicKeyNative = Pointer<Utf8> Function(Pointer<Utf8>);