DvaStore<S> constructor

DvaStore<S>(
  1. {dynamic models}
)

Implementation

DvaStore({models}) {
  this.models = models;
  _createModelStreams();
  _getEffectKeys();
  _setEffectKeysToModel();
  _setDispatchToModel();
}