customerAddressLine2 property

String customerAddressLine2

Implementation

String get customerAddressLine2 => _customerAddressLine2;
void customerAddressLine2=(String customer_address_line2)

Implementation

set customerAddressLine2(String customer_address_line2) {
  _customerAddressLine2 = customer_address_line2;
}