customerAddressLine1 property

String customerAddressLine1

Implementation

String get customerAddressLine1 => _customerAddressLine1;
void customerAddressLine1=(String customer_address_line_1)

Implementation

set customerAddressLine1(String customer_address_line_1) {
  _customerAddressLine1 = customer_address_line_1;
}