textWhiteSmall top-level property

TextStyle textWhiteSmall
read / write

Implementation

TextStyle textWhiteSmall = _small.copyWith(color: Colors.white)