restorationScopeId property Null safety

String? restorationScopeId

DBRouterDelegate restoration scope id.

Implementation

String? get restorationScopeId => _restorationScopeId;