yyyy top-level constant Null safety

String const yyyy

4 digit year representation, i.e. 2002.

Implementation

const String yyyy = 'yyyy';