copyToMethodBody function

String copyToMethodBody(
 1. ClassElement clazz,
 2. Iterable<String> fields
)

Implementation

String copyToMethodBody(ClassElement clazz, Iterable<String> fields) {
 final paramsInput = fields.fold(
  "",
  (r, field) => "$r ${field}: ${field} ?? this.${field},",
 );

 final typeParameters = clazz.typeParameters.isEmpty
   ? ''
   : '<' + clazz.typeParameters.map((type) => type.name).join(',') + '>';

 return '''return ${clazz.name}$typeParameters($paramsInput);''';
}