getBlobMetadata method

Future<BlobMetadata> getBlobMetadata()

Reads possible metadata.

Implementation

Future<BlobMetadata> getBlobMetadata() {
  return Future<BlobMetadata>.value(const BlobMetadata());
}