onData typedef

void onData (
  1. dynamic msg
)

Implementation

typedef onData = void Function(dynamic msg);