glVertexAttribL3dv function

void glVertexAttribL3dv (int index, TypedData v, [ String method = "glVertexAttribL3dv", String sig = "i4nt00v00" ])

Implementation

void glVertexAttribL3dv(int index, TypedData v, [String method = "glVertexAttribL3dv", String sig ="i4nt00v00"]) native "dyncall";