glVertexAttribI4usv function

void glVertexAttribI4usv (int index, TypedData v, [ String method = "glVertexAttribI4usv", String sig = "i4nt00v00" ])

Implementation

void glVertexAttribI4usv(int index, TypedData v, [String method = "glVertexAttribI4usv", String sig ="i4nt00v00"]) native "dyncall";