glVertexAttribI4uiv function

void glVertexAttribI4uiv (int index, TypedData v, [ String method = "glVertexAttribI4uiv", String sig = "i4nt00v00" ])

Implementation

void glVertexAttribI4uiv(int index, TypedData v, [String method = "glVertexAttribI4uiv", String sig ="i4nt00v00"]) native "dyncall";