glVertexAttribI1iv function

void glVertexAttribI1iv (int index, TypedData v, [ String method = "glVertexAttribI1iv", String sig = "i4nt00v00" ])

Implementation

void glVertexAttribI1iv(int index, TypedData v, [String method = "glVertexAttribI1iv", String sig ="i4nt00v00"]) native "dyncall";