glVertexAttribI1i function

void glVertexAttribI1i (int index, int x, [ String method = "glVertexAttribI1i", String sig = "i4ni4nv00" ])

Implementation

void glVertexAttribI1i(int index, int x, [String method = "glVertexAttribI1i", String sig ="i4ni4nv00"]) native "dyncall";