glVertexAttribDivisor function

void glVertexAttribDivisor (int index, int divisor, [ String method = "glVertexAttribDivisor", String sig = "i4ni4nv00" ])

Implementation

void glVertexAttribDivisor(int index, int divisor, [String method = "glVertexAttribDivisor", String sig ="i4ni4nv00"]) native "dyncall";