glVertexAttrib4ubv function

void glVertexAttrib4ubv (int index, String v, [ String method = "glVertexAttrib4ubv", String sig = "i4nt0sv00" ])

Implementation

void glVertexAttrib4ubv(int index, String v, [String method = "glVertexAttrib4ubv", String sig ="i4nt0sv00"]) native "dyncall";