glVertexAttrib4bv function

void glVertexAttrib4bv (int index, TypedData v, [ String method = "glVertexAttrib4bv", String sig = "i4nt00v00" ])

Implementation

void glVertexAttrib4bv(int index, TypedData v, [String method = "glVertexAttrib4bv", String sig ="i4nt00v00"]) native "dyncall";