glVertexAttrib4Nusv function

void glVertexAttrib4Nusv (int index, TypedData v, [ String method = "glVertexAttrib4Nusv", String sig = "i4nt00v00" ])

Implementation

void glVertexAttrib4Nusv(int index, TypedData v, [String method = "glVertexAttrib4Nusv", String sig ="i4nt00v00"]) native "dyncall";