glVertexAttrib3dv function

void glVertexAttrib3dv (int index, TypedData v, [ String method = "glVertexAttrib3dv", String sig = "i4nt00v00" ])

Implementation

void glVertexAttrib3dv(int index, TypedData v, [String method = "glVertexAttrib3dv", String sig ="i4nt00v00"]) native "dyncall";