glVertexAttrib2sv function

void glVertexAttrib2sv (int index, TypedData v, [ String method = "glVertexAttrib2sv", String sig = "i4nt00v00" ])

Implementation

void glVertexAttrib2sv(int index, TypedData v, [String method = "glVertexAttrib2sv", String sig ="i4nt00v00"]) native "dyncall";