glVertexAttrib2f function

void glVertexAttrib2f (int index, double x, double y, [ String method = "glVertexAttrib2f", String sig = "i4nf4nf4nv00" ])

Implementation

void glVertexAttrib2f(int index, double x, double y, [String method = "glVertexAttrib2f", String sig ="i4nf4nf4nv00"]) native "dyncall";