glVertexArrayVertexBuffers function

void glVertexArrayVertexBuffers (int vaobj, int first, int count, TypedData buffers, TypedData offsets, TypedData strides, [ String method = "glVertexArrayVertexBuffers", String sig = "i4ni4ni4nt00t00t00v00" ])

Implementation

void glVertexArrayVertexBuffers(int vaobj, int first, int count, TypedData buffers, TypedData offsets, TypedData strides, [String method = "glVertexArrayVertexBuffers", String sig ="i4ni4ni4nt00t00t00v00"]) native "dyncall";