glScissorArrayv function

void glScissorArrayv (int first, int count, TypedData v, [ String method = "glScissorArrayv", String sig = "i4ni4nt00v00" ])

Implementation

void glScissorArrayv(int first, int count, TypedData v, [String method = "glScissorArrayv", String sig ="i4ni4nt00v00"]) native "dyncall";