glIsShader function

bool glIsShader (int shader, [ String method = "glIsShader", String sig = "i4ni1b" ])

Implementation

bool glIsShader(int shader, [String method = "glIsShader", String sig ="i4ni1b"]) native "dyncall";