glGetnUniformdv function

void glGetnUniformdv (int program, int location, int bufSize, TypedData params, [ String method = "glGetnUniformdv", String sig = "i4ni4ni4nt00v00" ])

Implementation

void glGetnUniformdv(int program, int location, int bufSize, TypedData params, [String method = "glGetnUniformdv", String sig ="i4ni4ni4nt00v00"]) native "dyncall";