glGetVertexArrayiv function

void glGetVertexArrayiv (int vaobj, int pname, TypedData param, [ String method = "glGetVertexArrayiv", String sig = "i4ni4nt00v00" ])

Implementation

void glGetVertexArrayiv(int vaobj, int pname, TypedData param, [String method = "glGetVertexArrayiv", String sig ="i4ni4nt00v00"]) native "dyncall";