glGetVertexArrayIndexed64iv function

void glGetVertexArrayIndexed64iv (int vaobj, int index, int pname, TypedData param, [ String method = "glGetVertexArrayIndexed64iv", String sig = "i4ni4ni4nt00v00" ])

Implementation

void glGetVertexArrayIndexed64iv(int vaobj, int index, int pname, TypedData param, [String method = "glGetVertexArrayIndexed64iv", String sig ="i4ni4ni4nt00v00"]) native "dyncall";