glGetShaderiv function

void glGetShaderiv (int shader, int pname, TypedData params, [ String method = "glGetShaderiv", String sig = "i4ni4nt00v00" ])

Implementation

void glGetShaderiv(int shader, int pname, TypedData params, [String method = "glGetShaderiv", String sig ="i4ni4nt00v00"]) native "dyncall";