glGetPointerv function

void glGetPointerv (int pname, TypedData params, [ String method = "glGetPointerv", String sig = "i4nt00v00" ])

Implementation

void glGetPointerv(int pname, TypedData params, [String method = "glGetPointerv", String sig ="i4nt00v00"]) native "dyncall";