glGetObjectPtrLabel function

void glGetObjectPtrLabel (TypedData ptr, int bufSize, TypedData length, TypedData label, [ String method = "glGetObjectPtrLabel", String sig = "t00i4nt00t00v00" ])

Implementation

void glGetObjectPtrLabel(TypedData ptr, int bufSize, TypedData length, TypedData label, [String method = "glGetObjectPtrLabel", String sig ="t00i4nt00t00v00"]) native "dyncall";