glGetInternalformati64v function

void glGetInternalformati64v (int target, int internalformat, int pname, int bufSize, TypedData params, [ String method = "glGetInternalformati64v", String sig = "i4ni4ni4ni4nt00v00" ])

Implementation

void glGetInternalformati64v(int target, int internalformat, int pname, int bufSize, TypedData params, [String method = "glGetInternalformati64v", String sig ="i4ni4ni4ni4nt00v00"]) native "dyncall";