glGetInteger64i_v function

void glGetInteger64i_v (int target, int index, TypedData data, [ String method = "glGetInteger64i_v", String sig = "i4ni4nt00v00" ])

Implementation

void glGetInteger64i_v(int target, int index, TypedData data, [String method = "glGetInteger64i_v", String sig ="i4ni4nt00v00"]) native "dyncall";