glGetFloatv function

void glGetFloatv (int pname, TypedData data, [ String method = "glGetFloatv", String sig = "i4nt00v00" ])

Implementation

void glGetFloatv(int pname, TypedData data, [String method = "glGetFloatv", String sig ="i4nt00v00"]) native "dyncall";