glDepthRangeArrayv function

void glDepthRangeArrayv (int first, int count, TypedData v, [ String method = "glDepthRangeArrayv", String sig = "i4ni4nt00v00" ])

Implementation

void glDepthRangeArrayv(int first, int count, TypedData v, [String method = "glDepthRangeArrayv", String sig ="i4ni4nt00v00"]) native "dyncall";